ใบงานที่ 6

 

หมายเลขแบบ   6/3/1

ชื่องาน           การฝึกเขียน FREE HAND วงกลม

จุดประสงค์      - สามารถเขียนวงกลม f 1²  ได้

                   - สามารถออกแบบชิ้นงานให้มีความสมดุลย์กับหน้ากระดาษ

                   - สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้

เครื่องมือ         - ดินสอ

                   - ยางลบ

                   - อุปกรณ์เหลาดินสอ

ทฤษฏี            การเขียนวงกลมด้วย FREE HAND f 1²

                   1. กำหนดเส้นร่างแนวทะแยง

                   2. จากจุดศูนย์กลางกำหนดระยะ ½²  กี่เส้น

                   3. เขียนเส้นรูปตามระยะที่กำหนดไว้

                   4. แนะนำในใบความรู้ที่ 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อควรระวัง     1. ออกแบบชิ้นงานวงกลมให้มีความสมดุลย์

                   2. น้ำหนักเส้นให้สม่ำเสมอกันตลอดแนว

                   3. การเน้นเส้นหนัก, เบา ให้ชัดเจน

                    4. ดินสอเหลาให้คมชัดเจน

                   5. รักษาความสะอาด